بسم الله الرحمن الرحیم

سلام
سایت ملائک در حال راه اندازی است و بزودی در دسترس قرار خواهد گرفت.

کوله امدادخالی، سنگر امداد ویران

دارها برچیده، تنها خون جاری مانده است

تکیه برسنگر، برانکاردی به جامانده هنوز

منتظر گویا، عزیزی بهر یاری مانده است